مشاور وزیر و مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی

 

                                                 دکتر اسکندر زند                             

                

                                                                                                     

 

                        مشاور وزیر

                       و

عضو هیات علمی بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

                             وزارت جهاد کشاورزی

                          :Emails   

                   zand@ppdri.ac.ir

                    eszand@yahoo.com 

 

تلفن دفتر (وزارت جهاد کشاورزی):              22400094- 021

دورنگار (وزارت جهاد کشاورزی):                    22401855-021 

 

                      رزومه

       

                        

 

  

       

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0